Общи условия

Моля, прочетете внимателно този документ. При използването на този уебсайт („Уебсайта”) се прилагат следните правила и условия („правила и условия”). РЕЗЪЛУТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД („РЕЗЪЛУТ”) си запазва правото да актуализира настоящите правила и условия без предварително уведомление. Ако използвате този уебсайт, Вие изцяло приемате настоящите правила и условия. Моля, не използвайте този Уебсайт, ако не сте съгласни с настоящите правила и условия.

Информация за контакт

Този Уебсайт се управлява от РЕЗЪЛУТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД („РЕЗЪЛУТ”). РЕЗЪЛУТ е дружество, регистрирано съгласно законите на Република България и вписано в Търговския регистър под номер 203091110, със седалище и адрес на управление ул. „Московска” 3А, ет. 5, район Оборище, гр. София 1000, България. За да се свържете с нас, пишете на e-mail info@re-invest.bg или се обадете на нашата линия за обслужване на клиенти на телефон: +359 2 950 53 34.

Без гаранции

РЕЗЪЛУТ предоставя този Уебсайт във вида, в който е, без да прави каквито и да е декларации или да предоставя каквито и да е гаранции по отношение на този Уебсайт или неговото съдържание и не поема каквато и да е отговорност във връзка със състоянието, качеството, точността, целесъобразността, пригодността за определена цел или пълнотата на съдържанието, както и по отношение на това дали съдържанието е точно, актуално, безотказно предоставяно и без вируси и без грешки. Информацията, съдържаща се на този Уебсайт, може да съдържа технически неточности или печатни грешки и РЕЗЪЛУТ не поема каквато и да е отговорност по отношение на пропуски или грешки, както и по отношение на доверяването на съдържанието на Уебсайта. Нищо от публикуваното на Уебсайта не може да се счита за предоставяне на финансови съвети и Вие потвърждавате, че разбирате, че целта на съдържанието на Уебсайта не е тази. Преди да предприемете или да се въздържате от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на този Уебсайт, трябва да получите съвет чрез професионална или специализирана консултация.

Отговорност

РЕЗЪЛУТ, неговите директори, служители и всички други негови представители не носят каквато и да е отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този Уебсайт, включително и на тези страници. Настоящото ограничение на отговорността представлява всеобхватно ограничение на отговорността, което се прилага за всички видове щети, включително (но без да се ограничава до) компенсация за реални щети, преки или косвени щети, произтичащи щети, щети, свързани със загуба на данни, доход или печалба, загуба или повреда на имущество или искове на трети страни, с изключение на щети, свързани със смърт или телесна повреда вследствие на небрежност от наша страна.

Използване на съдържание

Можете да изтегляте съдържание от Уебсайта единствено за Ваша лична употреба, при условие че уведомленията за авторско право, търговска марка или други права на собственост остават непроменени и видими. В никакъв случай не е позволено да копирате, модифицирате, променяте, разпространявате, показвате, излъчвате, предавате или възпроизвеждате каквато и да е част от съдържанието, публикувано под каквато и да е форма на която и да е страница от Уебсайта, като нямате право да използвате съдържанието във връзка с бизнес или търговски цели.

Авторско право

Авторските права и всички други права върху материалите, публикувани на Уебсайта, са собственост на РЕЗЪЛУТ или са публикувани с разрешението на собственика на правата. Освен за Ваша лична употреба тези материали не могат да бъдат копирани, разпространявани, показвани, възпроизвеждани или предавани под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, по електронен път, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без предварително писмено разрешение.

Търговски марки

РЕЗЪЛУТ е нерегистрирана търговска марка на Резълут Асет Мениджмънт (България) ЕООД. Всички други търговски марки, марки за услуги, идентичности на марки, имена на дружества, лога и авторски права, използвани на уебсайта, са собственост на съответните им притежатели. РЕЗЪЛУТ не предоставя разрешение за използването на тези търговски марки, марки за услуги, имена на дружества, лога и авторски права и тяхното неоторизирано използване може да представлява нарушение на правата на притежателя им.

Линкове към други уебсайтове

На Уебсайта могат да бъдат предложени различни линкове към други уебсайтове, които може да представляват интерес за Вас и които се управляват от трети страни, а не се поддържат от РЕЗЪЛУТ и РЕЗЪЛУТ няма контрол върху тях. РЕЗЪЛУТ не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и не прави каквито и да е било декларации относно съдържанието или точността на материалите в тях. Използването на тези уебсайтове е изцяло на Ваша отговорност.

Линкове към Уебсайта

Можете да поставяте линкове към този Уебсайт, при условие че действията Ви са добросъвестни и законосъобразни, без да са в ущърб на или за сметка на репутацията на РЕЗЪЛУТ и без да променяте или манипулирате информацията, представена на Уебсайта. Запазваме си правото да оттеглим разрешението си за поставяне на линкове към този Уебсайт без предварително уведомление. Уебсайтът, на който поставяте линкове към този Уебсайт, трябва изцяло да отговаря на разпоредбите на приложимото законодателство на Република България.

Забранени употреби

Можете да използвате Уебсайта само за законосъобразни цели. Нямате право да използвате Уебсайта:

 • По начин, който нарушава приложимите местни, национални или международни закони или разпоредби
 • По начин, който е неправомерен или е свързан с измама, който е с незаконна цел, с цел измама или води до измама
 • С цел изпращане, съзнателно получаване, качване, изтегляне, използване или повторно използване на материали, които не съответстват на нашите стандарти за съдържание
 • С цел разпространяване или изпращане на непоискани или неоторизирани рекламни или промоционални материали или на други подобни непоискани предложения (спам)
 • С цел умишлено прехвърляне на данни, изпращане или качване на материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или бомби със закъснител, кийлогър софтуер, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредоносни програми или подобен компютърен код, предназначен да повлияе неблагоприятно на функционирането на компютърен софтуер или хардуер.

Също така се съгласявате:

 • Да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или препродавате която и да е част от Уебсайта в нарушение на разпоредбите на настоящите правила и условия;
 • Да не осъществявате неоторизиран достъп, намеса, повреда или нарушение на:
  • Която и да е част от Уебсайта;
  • Оборудването или мрежата, където се съхранява Уебсайтът;
  • Софтуера, използван за работата на Уебсайта; или
  • Оборудване, мрежа или софтуер, използвани от трети лица.

Временно спиране или закриване на Уебсайта

Достъпът до този Уебсайт е безплатен. Ние не гарантираме, че Уебсайтът или неговото съдържание винаги ще бъдат достъпни или без прекъсвания. Можем временно или окончателно да спрем или да ограничим достъпа до Уебсайта или до част от него поради бизнес основания или по експлоатационни причини. В случай на временно спиране или закриване на Уебсайта ще се опитаме да Ви предупредим в разумен срок за това.

Ваша отговорност е всички лица, които имат достъп до Уебсайта чрез Вашата интернет връзка, да са запознати с настоящите правила и условия и да ги спазват.

Допълнителни условия

Настоящите правила и условия съдържат допълнителни условия, които също се отнасят за използването от Ваша страна на Уебсайта, а именно:

 • Политика за защита на личните данни на РЕЗЪЛУТ, която определя условията, при които РЕЗЪЛУТ обработва всички лични данни, събрани от Вас или предоставени от Ваша страна на РЕЗЪЛУТ, включително, но без да се ограничава до използването на нашите интерактивни Услуги. При използването на Уебсайта Вие се съгласявате със събирането и обработването на получените от нас данни и гарантирате, че всички предоставени от Вас данни са точни и че всяка направена оферта е правно обвързваща.
 • Политика за използване на бисквитки на РЕЗЪЛУТ, която предоставя информация относно бисквитките на Уебсайта.

Недействителност

В случай че част от нашите правила и условия се окаже незаконосъобразна, недействителна или неприложима (включително някоя от разпоредбите, с които изключваме нашата отговорност към Вас), тази част се счита за делима от останалите и се тълкува в съответствие с приложимото законодателство, като това не влияе на валидността и приложимостта на останалите правила и условия.

Приложимо законодателство

Настоящите правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство, като българските съдилища имат изключителна юрисдикция при разрешаването на всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящите правила и условия.

Ограничение на отговорността

Всички материали, публикувани на този Уебсайт, представляват информация от общ характер и не се отнасят до обстоятелства, свързани с конкретно физическо или юридическо лице. Нищо от публикуваното на този Уебсайт не може да се тълкува като професионален и/или финансов съвет и информацията на този Уебсайт не представлява подробно или пълно изложение на обсъжданите въпроси или на свързаните с тях закони. Информацията на Уебсайта може да е неточна или да не е актуална. По-конкретно (но без да се ограничава до това) информацията може да бъде неточна поради промени в приложимото законодателство или в други разпоредби.

Информацията на Уебсайта може да е или може да не е изготвена от РЕЗЪЛУТ, но се предоставя без отговорност от страна на РЕЗЪЛУТ, като РЕЗЪЛУТ не поема и не приема каквато и да е отговорност (включително за небрежност) във връзка с нея. Не трябва както да се предприемат, така и да се пропускат каквито и да е действия въз основа на информацията, публикувана на този Уебсайт. Винаги трябва да се търси съвет от специалист с подходяща квалификация по отношение на конкретен въпрос или обстоятелства.

Контакт